Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Η Κύπρος ως μεσογειακή νησιωτική χώρα χαιρετίζει την έγκριση του σχεδίου τροποποιήσεων του παραρτήματος VI της MARPOL, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από 1η Μαΐου 2025, σχετικά με τον καθορισμό της Μεσογείου ως Περιοχή Ελέγχου των Εκπομπών Οξειδίων του Θείου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα συνδράμει στη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσα από την μείωση των επιβλαβών εκπομπών από τα πλοία.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εν εξελίξει αναθεώρηση της αρχικής στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, παρά το γεγονός ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι για το 2030 και το 2050 βρίσκονται υπό εξέταση, μαζί και η εφαρμογή συμπληρωματικής «δέσμης μέτρων» για την αναθεωρημένη στρατηγική, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στην MEPC 80.

Λεμεσός, 20 Δεκεμβρίου 2022