Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών.

Η Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο για τον ΘΧΣ και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί στη συνέχεια στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέτει το όραμα, τις προτεραιότητες, τους στόχους (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς) και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ διαμορφώθηκε από την Επιτροπή ΘΧΣ μετά από Δημόσια Διαβούλευση και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω. Προηγήθηκε εξέταση και προκαταρτική έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τη Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ ως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ.


Δημόσια Διαβούλευση
Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής ΘΧΣ ξεκίνησε στις 14/5/2021 και ολοκληρώθηκε στις 14/7/2021. Το προσχέδιο της Δήλωσης Πολιτικής βασίστηκε στο παραδοτέο ειδικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» η οποία τη συνοδεύει ως υποστηρικτικό έγγραφο και τα οποία μπορείτε να βρείτε πιο κάτω.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις κύριες απόψεις και παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση από τους φορείς, καθώς και τις παρατηρήσεις και θέσεις της Επιτροπής ΘΧΣ.

Δημόσια Διαβούλευση ΔΠ ΘΧΣ-Συνοπτικός Πίνακας με απόψεις φορέων.pdf
Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ.pdf
Μελέτη για τη Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ.pdf
Γνωστοποίηση Επιτροπής ΘΧΣ-Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση.pdf
Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ ως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.pdf