Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η συμβολή στη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα, εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές, καθώς και η προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

Μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς επίσης στην προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Δημόσια Διαβούλευση
Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου ξεκίνησε στις 31/3/2022 και ολοκληρώθηκε στις 31/5/2022. Δείτε πιο κάτω το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου που τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση.

Δείτε το κείμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου εδώ.

Δείτε τους χάρτες του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου εδώ.

Δείτε τους θεματικούς χάρτες ανά αναπτυξιακή δραστηριότητα εδώ.

Μπορείτε επίσης να καταφορτώσετε την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου που γίνεται στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η προεργασία για την κατάρτιση του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου έγινε στα πλαίσια του έργου στρατηγικού χαρακτήρα «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Κύπρου και της Ελλάδας.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις κύριες απόψεις και παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση από τους φορείς, καθώς και τις παρατηρήσεις και θέσεις της Επιτροπής ΘΧΣ.

Προηγήθηκε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής ΘΧΣ που ολοκληρώθηκε στις 14/7/2021.

Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ ως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.pdf
Δημόσια διαβούλευση ΘΧΣ-Παρουσίαση 2022.pdf
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο Κυπριακής Δημοκρατίας.pdf
Συνοπτικός Πίνακας με απόψεις φορέων_26.8.2022.pdf
Θεματικοί Χάρτες.zip
Χάρτες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.zip