Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Νέο: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει την 3η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών. Το Σχέδιο θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το Σχέδιο στοχεύει στην αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ακτοπλοϊκά σκάφη κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή κρατικής ενίσχυσης πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:
(α) Η προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος
(β) Η αναβάθμιση/ βελτίωση των μέσων ναυσιπλοΐας
(γ) Η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των επιβατών και του πληρώματος
(δ) Η εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα υπό αναβάθμιση σκάφη.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60%, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν την εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας ΑμεΑ που χρηματοδοτούνται μέχρι και 100% οι πρώτες €20.000, την εγκατάσταση βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε 80% και εγκατάσταση απινιδωτή 100% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, με ανώτατο ύψος χορηγίας τις €200.000 ανά δικαιούχο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο €1 εκατομμύριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και το Έντυπο της Αίτησης από τους πιο κάτω συνδέσμους.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα(1) σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυλλήνης, 4007, Λεμεσός, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών – 3η Πρόσκληση».

Υπευθυνη Δηλωση-De Minimis.doc
Ακτοπλοϊκά - Οδηγός Σχεδίου Τρίτης Προκύρηξης.pdf
Ανακοίνωση για 3η πρόσκληση.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 17.12.2021.pdf
Πίνακας αναβαθμίσεων.xlsx