Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους πρέπει:
(α) να είναι τουλάχιστον 21 ετών και
(β) να έχει έκθεση ιατρικής εξέτασης, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για την αντίστοιχη προς το πιστοποιητικό ναυτική υπηρεσία και
(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε εγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα (εγκεκριμένες σχολές), ανάλογο προς το αιτούμενο πιστοποιητικό και
(δ) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, η οποία να αποδεικνύεται στην Αρμόδια Αρχή (θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους θεωρείται η απασχόληση τουλάχιστον 10 μήνες ανά έτος) και
(ε) να έχει πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW, αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), για απόκτηση πιστοποιητικού Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους κάτω των 12 μέτρων ο υποψήφιος πρέπει:
(α) να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1)(α) και (β)· και
(β) να είναι κάτοχος άδειας ταχυπλόου σκάφους σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία· και
(γ) να έχει πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Μέρος Α- VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα πιστοποιητικά που εκδίδουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW, αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία· και
(δ) να έχει επιτύχει σε πρακτική εξέταση που διενεργείται από δύο Επιθεωρητές Πλοίων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγεί πιστοποιητικό Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους σε κατόχους τουλάχιστον διπλώματος αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας το οποίο έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ή από χώρες αναγνωρισμένες από αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι για να προμηθευτούν τα απαραίτητα έντυπα και για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνονται στο τομέα Ναυτικών του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στη διεύθυνση:
Σπύρου Κυπριανού 1, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός και στα τηλέφωνα: 25823701, 25823720 και 25823726.