Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Κατάλογος Σκαφών με Πιστοποιητικά Ασφαλείας σε Ισχύ


Νομοθεσία
Αλιευτικά σκάφη
Σύμφωνα με το Νόμο Ν. 60(Ι)/2002 όλα τα νεόκτιστα αλιευτικά σκάφη με μήκος μεταξύ καθέτων ≥15m ή υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη με μήκος μεταξύ καθέτων ≥18m πρέπει να επιθεωρούνται κάθε χρόνο. Γραπτή αίτηση για επιθεώρηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του σκάφους.

Διοικητικά Πρόστιμα
Εγκύκλιοι
 • Εγκύκλιος 11/2019: Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μηχανών σκαφών – Συμμόρφωση με Παράρτημα VI (ANNEX VI) Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, Εκπομπές Ρύπων (Οξειδίων του Αζώτου, NOx) - Διευκρινήσεις επί της Εγκυκλίου 13/2010 ημερ. 23/4/2010
 • Εγκύκλιος 17/2018: Μικρά Επιβατικά, Ακτοπλοϊκά, Αλιευτικά και Ταχύπλοα σκάφη – Έλεγχος αγοράς Πυροτεχνημάτων
 • Εγκύκλιος 3/2018: Έναρξη ισχύος του Άρθρου 47Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμων του 2008 και 2017 (Ν. 27(I)/2008 όπως έχει τροποποιηθεί)
 • Εγκύκλιος 16/2017: 1. Οι Περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί-Έκτακτες Επιθεωρήσεις 2. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί: Έντυπο Παράδοσης Λυμάτων
 • Εγκύκλιος 12/2014: Διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη.
 • Εγκύκλιος 11/2014: Ενυπόγραφο Σημείωμα και Έντυπο Καταμέτρησης Επιβατών και Επιβαινόντων Ακτοπλοϊκού Επιβατηγού Σκάφους.
 • Εγκύκλιος 2/2014: Παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων σε Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά σκάφη.
 • Εγκύκλιος 29/2013: Παραβιάσεις προνοιών των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 278/2012 - Επιβολή Διοικητικών Προστίμων σε Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη και σε Μικρά Επιβατηγά Σκάφη.
 • Εγκύκλιος 28/2013: Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη και τα Μικρά Επιβατηγά Σκάφη - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΝ.
 • Εγκύκλιος 58/2012: Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 278/2012- Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που θα αναγράφεται στα νέα Πιστοποιητικά Ασφάλειας των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών.
 • Εγκύκλιος 50/2012: Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 278/2012 - Καθορισμός αριθμού επιβαινόντων που θα αναγράφεται στα νέα Πιστοποιητικά Ασφάλειας.

Έντυπα

Διάφορα