Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Όλα τα σκάφη αναψυχής πρέπει να είναι εγγεγραμμένα είτε στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων (στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλόων σε διεθνή ύδατα) είτε στο Μητρώο Μικρών Σκαφών (στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλόων μόνο εντός χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας).

Η εγγραφή σκάφους αναψυχής στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων γίνεται σύμφωνα με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας [Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων] Νόμους του 1963 έως το 2005 (Νόμος 45/63 όπως τροποποιήθηκε) ή στο Μητρώο Μικρών Σκαφών σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς του 1955 [Κ.Δ.Π. 740/55]).

Στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων δεν εγγράφονται:
α) τα σκάφη το ολικό μήκος των οποίων είναι μικρότερο από δεκατρία μέτρα (13) τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα της Δημοκρατίας, ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων.
β) σκάφη άνευ καθολικού ή μόνιμου καταστρώματος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία, ως φορτηγίδες, ή για εκμετάλλευση παρά τις ακτές της Δημοκρατίας ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, ή εντός καθοριζόμενων θαλάσσιων ζωνών από αυτές τις ακτές.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον κανονισμό 13 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955, η μη εγγραφή σκάφους από τους ιδιοκτήτες τους στο Μητρώο Μικρών Σκαφών αποτελεί ποινικό αδίκημα.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Στο Μητρώο Μικρών Σκαφών μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες πράξεις:

 • Εγγραφή Μικρού Σκάφους
 • Αλλαγή Ιδιοκτησίας Μικρού Σκάφους
 • Αλλαγή Ονόματος / Στοιχείων Μηχανών / Διεύθυνσης Ιδιοκτήτη Μικρού Σκάφους
 • Διαγραφή Μικρού Σκάφους

  Α) Εγγραφή Μικρού Σκάφους. Για την εγγραφή μικρού σκάφους στο Μητρώο Σκαφών πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Έντυπο αίτησης εγγραφής μικρού σκάφους (M.S. 21).
  2. Πωλητήριο έγγραφο. Η υπογραφή του πωλητή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΜΟΝΟ από Πιστοποιóντα Υπάλληλο (M.S. 20).
  3. Πιστοποιητικό Κατασκευαστή Μικρού Σκάφους (μόνο για σκάφη που κατασκευάστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους για ιδίαν χρήση) (M.S. 48). Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να ενημερώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για το χώρο κατασκευής του σκάφους ούτως ώστε να διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Μαζί με το πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους θα πρέπει να κατατίθενται και τα κατασκευαστικά σχέδια (εάν υπάρχουν) καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη για ιδίαν χρήση (π.χ. φωτογραφικό υλικό, αποδείξεις για την αγορά των υλικών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους κλπ.)
  4. Βεβαίωση από το Τμήμα Τελωνείων ότι έχει καταβληθεί η φορολογία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βεβαίωση απαλλαγής από την καταβολή φορολογίας.
  5. Το τέλος εγγραφής μικρού σκάφους που είναι €34,17.
  6. Για τα σκάφη που κατασκευάστηκαν στην Κύπρο ή εισήχθηκαν από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Τρίτη χώρα, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  • Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ. (Σημείωση: η νέα Οδηγία 2013/53/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2016 και αντικατέστησε την προηγούμενη Οδηγία 94/25/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε). Η νέα Οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή με τους νέους Κανονισμούς 191/2017).
  • Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ από Κοινοποιημένο Οργανισμό (εάν εμπλέκεται).
  • Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική γλώσσα.
  • Δήλωση Συμμόρφωσης μηχανής (εκπομπές ρύπων και θορύβου)
  • Εγχειρίδιο μηχανής
  7. Στην περίπτωση σκαφών που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό και ήταν νηολογημένα σε άλλο Νηολόγιο/Μητρώο Σκαφών θα πρέπει να προσκομίζεται και πρωτότυπο πιστοποιητικό διαγραφής τους από το άλλο Νηολόγιο/Μητρώο.
  8. Στην περίπτωση σκαφών που ήταν εγγεγραμμένα στο Τμήμα Αλιείας, πρωτότυπο πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Αλιείας.
  9. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ.
  10. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  11. Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού μετόχων
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας.
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας
  • Πληρεξούσιο πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για το άτομο που θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για πράξεις που γίνονται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
  • Όλα τα αντίγραφα των πιο πάνω πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον Γραμματέα της εταιρείας και να φέρουν πρόσφατη ημερομηνία και σφραγίδα της εταιρείας.
  12. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, θα πρέπει να κατατίθεται πιστό αντίγραφο ενοικιαγοράς.
  13. Έντυπο αίτησης για έκδοση Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Β) Αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους. Για την αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Πωλητήριο έγγραφο. Η υπογραφή του πωλητή θα πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένη ΜΟΝΟ από Πιστοποιóντα Υπάλληλο ή ενώπιον υπαλλήλου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (M.S. 20). Το τέλος πιστοποίησης είναι €17,09.
  4. Έντυπο αίτησης μεταβίβασης μικρού σκάφους (M.S. 21) υπογραμμένη από τον αγοραστή.
  5. Το τέλος μεταβίβασης μικρού σκάφους που είναι €17,09.
  6. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ του νέου ιδιοκτήτη.
  7. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  8. Στην περίπτωση άρσης της ενοικιαγοράς θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση εξόφλησης της ενοικιαγοράς από τραπεζικό ίδρυμα.
  9. Στην περίπτωση εταιρείας που είναι πωλητής ή αγοραστής του σκάφους,
  • Απόφαση Διευθυντών της εταιρείας για την πώληση ή αγορά του σκάφους.
  • Πληρεξούσιο έγγραφο το οποιο θα εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που θα υπογράψει τα αναγκαία έγγραφα εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο μόνο από πιστοποιών υπάλληλο.
  10. Απαραίτητη η έκδοση ή ανανέωση της Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Γ) Αλλαγή ονόματος μικρού σκάφους / στοιχείων μηχανών / διεύθυνσης ιδιοκτήτη. Πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Έντυπο αίτησης για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αλλαγές (M.S. 21).
  4. Το τέλος των €17,09 για την οποιαδήποτε αλλαγή μικρού σκάφους σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου του 1992 [Ν 38(1)/92 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε].
  5. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ του ιδιοκτήτη.
  6. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  7. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε εταιρεία, να προσκομίζεται και η απόφαση των Διευθυντών για την αλλαγή ονόματος.
  8. Σε περίπτωση αλλαγής της μηχανής να προσκομίζονται:
  • Εγχειρίδιο μηχανής
  • Έντυπο Δήλωσης Σύμμόρφωσης ή
  • Υπεύθυνη Δήλωση (για μηχανές που κατασκευάστηκαν πριν το 2006).
  9. Έντυπο αίτησης για έκδοση Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Δ) Διαγραφή μικρού σκάφους. Για την διαγραφή μικρού σκάφους θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκως δήλωση.
  3. Έντυπο αίτησης διαγραφής μικρού σκάφους (M.S. 21).
  4. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε εταιρεία, να προσκομίζεται η απόφαση των Διευθυντών για την διαγραφή του σκάφους. Πληρεξούσιο έγγραφο το οποιο θα εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που θα υπογράψει τα αναγκαία έγγραφα εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο μόνο από πιστοποιών υπάλληλο.
  5. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, θα πρέπει να κατατίθεται επιστολή εξόφλησης της ενοικιαγοράς.
  6. Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής μικρού σκάφους είναι €25,63.

  Ε) Εγγραφή σκάφους που αγοράστηκε σε πλειστηρισμό. Για σκάφος που αγοράστηκε σε πλειστηριασμό θα προσκομίζονται:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Έντυπο αίτησης μεταβίβασης μετά από πλειστηριασμό μικρού σκάφους (M.S. 21).
  4. Το τέλος για μεταβίβαση μετά από πλειστηριασμό είναι €17,09.

  Σημείωση
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες ή το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, η αίτηση εγγραφής (M.S. 21) θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα όλων των συνιδιοκτητών.
 • Στην περίπτωση που το σκάφος έχει αγοραστεί σε πλειστηριασμό, θα πρέπει να κατατίθεται το σχετικό έγγραφο πλειστηριασμού καθώς επίσης και τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ.
   ΣΤ) Απώλεια / Καταστροφή Πιστοποιητικού εγγραφής μικρού σκάφους.
   1. Σε περίπτωση απώλειας / καταστροφής του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους (MS 36) να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
   2. Έντυπο αίτησης μετά από απώλεια πιστοποιητικού μικρού σκάφους (M.S. 21).
   3. Το τέλος για επανέκδοση του νέου πιστοποιητικού εγγραφής είναι €17,09.
   4. Απαραίτηση η έκδοση ή ανανέωση της άδειας ασυρμάτου (M.S. 34A).

   Ζ) Άλλες πληροφορίες
  • Για μεταβίβαση του μικρού σκάφους σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη του σκάφους να προσκομίζονται το πιστοποιητικό θανάτου και τα σχετικά έγγραφα διαχείρισης διαθήκης.