Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
 • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμοι του 1992-2001.
 • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί του 1999.
 • Κανονισμοί Περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) (ΚΔΠ 191/2017), μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/53/ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία. Οι νέοι Κανονισμοί καλύπτουν βασικές απαιτήσεις:
  1. Σχεδιασμού και Καταστευής
  2. Εκπομπές καυσαερίων
  3. Εκπομπές Θορύβου

  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/53/ΕΕ καταργεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/25/ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/44/ΕΚ.


  Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμών 191/2017
  Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται αναλυτικά στα προϊόντα όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο 7/2018.
  Οι Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 4(2) των Κ.Δ.Π. 191/2017.

  Όλα τα σκάφη αναψυχής (μήκους από 2.5 μέχρι και 24 μέτρα) και όλα τα ατομικά σκάφη καθώς επίσης και όλοι οι προωστικοί κινητήρες που έχουν κατασκευαστεί στην Κύπρο ή άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην κυπριακή αγορά [Ν30(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε] πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) Κανονισμών του 2017 (ΚΔΠ 191/2017).
  Τόσο τα σκάφη όσο και οι μηχανές πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και να συνοδεύονται από γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα ΙV των Κανονισμών και στην Εγκύκλιο 7/2018 - Παράρτημα, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ (όπου έχει εμπλακεί Κοινοποιημένος Οργανισμός) και το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη στην Ελληνική και εάν είναι δυνατόν, στην Αγγλική Γλώσσα.

  Για σκοπούς της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ ισχύουν οι οι κάτω ορισμοί:
 • «σκάφος αναψυχής»: σκάφος παντός τύπου, εκτός των ατομικών σκαφών, που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και αναψυχή, με μήκος γάστρας από 2,5 έως 24 m μετρούμενο σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσης
 • «ατομικό σκάφος»: σκάφος που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και αναψυχή, με μήκος γάστρας μικρότερο των 4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί προωστικό κινητήρα με αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο μέσο πρόωσης και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι μέσα στη γάστρα
 • «προωστικός κινητήρας»: κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη γίνεται είτε με ηλεκτρικό σπινθήρα είτε με συμπίεση
 • «σημαντική μετατροπή του κινητήρα»: μετατροπή προωστικού κινητήρα η οποία ενδέχεται να επιφέρει υπέρβαση των ορίων εκπομπών από τον κινητήρα που αναφέρονται στο Παράρτημα I μέρος Β ή η οποία αυξάνει την ισχύ του κινητήρα κατά περισσότερο από 15%
 • «σημαντική μετασκευή σκάφους»: μετασκευή σκάφους με την οποία μεταβάλλεται το μέσο πρόωσης του σκάφους, επέρχεται σημαντική μετατροπή του κινητήρα ή αλλοιώνεται το σκάφος σε βαθμό που είναι δυνατόν να μην πληρούνται οι ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον που θεσπίζει η παρούσα οδηγία
 • «μέσο πρόωσης»: μέθοδος με την οποία προωθείται το σκάφος
 • «οικογένεια κινητήρων»: σύνολο κινητήρων ομαδοποιημένων από τον κατασκευαστή οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού τους, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων ή θορύβου
 • «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων


  Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 191/2017, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 4(2)
  Όσο αφορά τις Βασικές Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής:
  i) τα αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, περιλαµβανοµένων των αγωνιστικών και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον επισηµαίνονται ως αποκλειστικώς αγωνιστικά από τον κατασκευαστή,
  ii) κανό και καγιάκ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται αποκλειστικώς με ανθρώπινη προσπάθεια, γόνδολες και ποδήλατα σκάφη,
  iii) σανίδες κυματοδρομίας σχεδιασμένες αποκλειστικά για προώθηση από τον άνεμο και για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πρόσωπο ή πρόσωπα σε όρθια στάση,
  iv) σανίδες κυµατοδροµίας,
  v) πρωτότυπα ιστορικά σκάφη και µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών σκαφών σχεδιασµένων πριν από το 1950 που ναυπηγήθηκαν, κατά κύριο λόγο, µε τα αρχικά υλικά και επισηµαίνονται ως οµοιώµατα από τον κατασκευαστή τους,
  vi) πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά,
  vii) σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά για περίοδο πέντε χρόνων από την θέση του σκάφους σε λειτουργία,
  viii) σκάφος που προορίζονται ειδικά να στελεχωθεί µε πλήρωµα και να µεταφέρει επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, χωρίς επηρεασμό της Παραγράφου 3 του Κανονισμού 4 των ΚΔΠ 191/2017 ασχέτως αριθμού επιβατών,
  ix) καταδυόµενα σκάφη,
  x) αερόστρωµνα οχήματα,
  xi) υδροπτέρυγα,
  xii) ατµοκίνητα σκάφη εξωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται µε άνθρακα, οπτάνθρακα, ξύλο, πετρέλαιο ή αέριο·
  xiii) αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στη ξηρά.

  Όσο αφορά τις Βασικές Απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων:
  i. οι προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση τα ακόλουθα προϊόντα:
  • αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη που επισηµαίνονται ως τέτοια από τον κατασκευαστή,
  • τα πειραµατικά σκάφη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται στην αγορά
  • σκάφη που προορίζονται ειδικά να στελεχωθεί με πλήρωμα και να μεταφέρει επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς επηρεασμό της Παραγράφου (3) ασχέτως αριθµού επιβατών,
  • τα καταδυόµενα σκάφη,
  • τα αερόστρωµνα,
  • τα υδροπτέρυγα,
  • αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στη ξηρά.
  ii. τα πρωτότυπα και µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών προωστικών κινητήρων, που βασίζονται σε σχέδια από πριν από το 1950 και δεν παράγονται µαζικά και τα οποία προσαρµόζονται σε σκάφη που αναφέρονται στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α),(v) ή (vii),
  iii. οι προωστικοί κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό τον όρο ότι δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά για περίοδο πέντε ετών από τη θέση σε λειτουργία του σκάφους


  Όσον αφορά Βασικές Απαιτήσεις για τις Εκπομπές Θορύβου:
  i. όλα τα σκάφη που αναφέρονται στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (β),
  ii. σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά για περίοδο πέντε χρόνων από την θέση του σκάφους σε λειτουργία.

  Σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση
  Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επιθυμεί να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό που προτίθεται να κατασκευάσει σκάφος αναψυχής για ιδία χρήση ότι:
  1. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να ενημερώσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για το χώρο κατασκευής του σκάφους ούτως ώστε να είναι δυνατό να διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
  2. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους αναψυχής θα πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Πιστοποιητικό Κατασκευαστή Μικρού Σκάφους (πιστοποιημένο από Πιστοποιόντα Υπάλληλο) (M.S. 48).
  3. Μαζί με το πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους (M.S. 48) θα πρέπει να κατατίθενται και τα κατασκευαστικά σχέδια (εάν υπάρχουν) καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη για ιδίαν χρήση (π.χ. φωτογραφικό υλικό, αποδείξεις για την αγορά των υλικών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους κ.λπ.)
  Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους Περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) Κανονισμούς του 2017, σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση δεν θα διατίθενται στην αγορά για περίοδο πέντε (5) ετών μετά από την εγγραφή τους.
  Πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες:
 • Σκάφη αναψυχής - Επίσημη σελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα)
 • The Recreation Craft Sectoral Group
 • Οδηγίες νέας προσέγγισης - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας