Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
H διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας ασφαλούς, κοινωνικά υπεύθυνης και βιώσιμης ναυτιλίας, για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα.

ΟΡΑΜΑ
Η καθιέρωση της Κύπρου ως διεθνές ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και υψηλής ποιότητας εθνικού νηολογίου.

ΑΞΙΕΣ
- Αξιοπιστία
- Ποιότητα και άμεση ανταπόκριση
- Διαφάνεια
- Κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εγκαθιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2018 και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2017, Ν(123(Ι)/2017) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου και τον επιτελικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου,
(β) τον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας με τη χρήση απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών,
(γ) το συνεχή εκσυγχρονισμό της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και την εφαρμογή της σε όλες τις πτυχές της ναυτιλίας, περιλαμβανομένης της νηολόγησης πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο και της έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και αδειών,
(δ) την προώθηση και στήριξη των επενδύσεων στη ναυτιλία περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων,
(ε) την προώθηση της ναυτιλιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
(στ) τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του Κυπριακού Νηολογίου και της κυπριακής ναυτιλίας στο εξωτερικό και το εσωτερικό,
(ζ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση σύγχρονων τάσεων στον τομέα της ναυτιλίας, τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανούνται για τη ναυτιλία,
(η) την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δομής και των διαδικασιών του Υφυπουργείου και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας,
(θ) την εποπτεία του ναυτιλιακού τομέα, τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές, την ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τις διατάξεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας,
(ι) την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για προσέλκυση επενδύσεων ναυτιλιακού χαρακτήρα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.