Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ένα πλοίο μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Νηολόγιο μόνο εάν:

(Α) Πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μεριδίων του πλοίου ανήκουν κατά κυριότητα:

  • σε Κύπριους πολίτες, ή
  • σε πολίτες άλλων Κρατών Μελών. Κράτη Μέλη σημαίνει Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή άλλων συμβαλλόμενων μερών στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) οι οποίοι, στην περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχουν διορίσει και να διατηρούν ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, ή

(Β) Το σύνολο (100%) των μεριδίων του πλοίου ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν:
  • σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους εντός της Δημοκρατίας, ή
  • σύμφωνα με τους νόμους άλλου Κράτους Μέλους και έχουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια τους εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ και είτε έχουν διορίσει και διατηρούν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, είτε έχουν αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων η οποία έχει την κύρια εγκατάστασή της στην Κύπρο, ή
  • εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή άλλου Κράτους Μέλους αλλά που ελέγχονται από Κύπριους πολίτες ή από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες άλλου Κράτους Μέλους και είτε έχουν διορίσει και διατηρούν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, είτε έχουν αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων η οποία έχει την κύρια εγκατάστασή της στην Κύπρο. Το νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχεται από Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών όταν πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μετοχών του ανήκουν κατά κυριότητα σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών ή όταν η πλειοψηφία των Διευθυντών του νομικού προσώπου είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών.