Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Σημαντική ανακοίνωση για τον περί Ταχυπλόων Σκαφών Τροποποιητικός Nόμος 104(Ι)/2020.

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ) ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Α) Αρχική έκδοση άδειας χρήσης Ράδιο Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού για Μικρό Σκάφος
Με βάση τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2004 και τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004, η χρήση κινητού ναυτιλιακού ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού απαιτεί τη δήλωση για την εγγραφή του εξοπλισμού και έκδοση άδειας χρήσης ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Η αίτηση (M.S. 34A) για την εγγραφή του ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υποβάλλεται στα γραφεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και θα πρέπει να συνοδεύεται με:
1. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους.
2. Το τέλος των €40.
Η άδεια χρήσης κινητού ναυτιλιακού σταθμού (άδεια ασυρμάτου) μικρού σκάφους παραχωρείται με την υποβολή των πιο πάνω για περίοδο ενός (1) έτους και ανανεώνεται ετήσια.

Β) Ανανέωση άδειας χρήσης Ράδιο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού για Μικρό Σκάφος
Το τέλος ανανέωσης της άδειας είναι €20.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας χρήσης ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δεν καταβάλει το τέλος ανανέωσης λειτουργίας του σταθμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, τότε το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τερματίζεται και ο κάτοχος του σταθμού δεν δικαιούται να τον χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση καταγγελίας για χρήση του ναυτιλιακού σταθμού, ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη άδεια, τότε ο κάτοχος του σταθμού υπόκειται σε δίωξη ή και ποινές σύμφωνα με το άρθρο 52 των περί Ράδιο τηλεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004.
Εάν ο εν λόγω κάτοχος του σταθμού επιθυμεί να συνεχίσει την λειτουργία του εν λόγω σταθμού, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου Δήλωση Εγγραφής Κινητού Ναυτιλιακού Σταθμού Μικρού Σκάφους (M.S. 34A) και να καταβάλει τα τέλη που καθορίζονται από τους περί Ράδιο - τηλεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 464/2004).

Γ) Πληρωμές
Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε μετρητά ή επιταγές που εκδίδονται στον «Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας» ή μέσω της ιστοσελίδας jccsmart.com στην ενότητα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Δ) Αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους
Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας μικρού σκάφους (για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια χρήσης ράδιο – τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η οποία δεν έχει λήξει) εκδίδεται νέα άδεια αφού καταβληθεί το τέλος των €20.


ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ

Κανονισμός 2-(1) / ΚΔΠ 121/1999 - Ορισμοί
Ταχύπλοο σκάφος σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων.
Θαλάσσιο σκούτερ σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή υδρο-προώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα.
 
Κανονισμός 3-(1) / ΚΔΠ 121/199 - Κατηγορίες Χρήσης Ταχύπλοων Σκαφών
Τα ταχύπλοα σκάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες με βάση τη χρήση τους:
Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α: Είναι τα ιδιωτικής χρήσης ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, χωρίς αμοιβή, για σκοπούς αναψυχής.
Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β: Είναι τα δημόσιας χρήσης ταχύπλοα σκάφη, που διατίθενται από τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής.
 
Κανονισμός 3-(2) / ΚΔΠ 121/199 - Κατηγορίες Χρήσης Ταχύπλοων Σκαφών
Η κατάταξη σε κατηγορίες των ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τη παράγραφο (1) του κανονισμού 3 των ΚΔΠ 121/1999, γίνεται από την αρμόδια αρχή, μετά την επιθεώρηση τους, είτε κατά την εγγραφή τους σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, είτε μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη τους.
 
Σήμανση Ταχύπλοων Σκαφών
1. Τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να φέρουν τα διακριτικά γράμματα και τον αριθμό του Μητρώου Εγγραφής Μικρών Σκαφών στην εξωτερική επιφάνεια των εξάλων της γάστρας και από τις δύο πλευρές του σκάφους και στην περίπτωση των ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β΄ το γράμμα «Β» θα γράφεται στη συνέχεια του αριθμού εγγραφής.
2. Η σήμανση των ταχύπλοων σκαφών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
(α) Το ύψος του κάθε αριθμού θα πρέπει να είναι ίσο με είκοσι τουλάχιστον εκατοστά και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
(β) αν λόγω του μικρού μεγέθους του σκάφους η εφαρμογή της πιο πάνω υποπαραγράφου δεν είναι εφικτή, τότε το ύψος του κάθε αριθμού μπορεί να είναι ίσο με πέντε εκατοστά τουλάχιστο και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
(γ) ο αριθμός θα τοποθετείται πάνω από το μέσο του ύψους των εξάλων του σκάφους.
(δ) το χρώμα του αριθμού θα πρέπει να είναι έντονα αντίθετο από το χρώμα της γάστρας, ώστε να διακρίνεται πολύ εύκολα από μεγάλη απόσταση.
(ε) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη σήμανση του σκάφους σε διαφορετικό μέρος και με διαφορετικές διαστάσεις.
 

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Άδεια Μαθητευόμενου Χειριστή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1), κάθε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος (17ο) της ηλικίας του μπορεί να εφοδιάζεται με άδεια μαθητευόμενου χειριστή, η οποία ισχύει για περίοδο έξι μηνών και μπορεί να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
Για την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου χειριστή, όλες οι αιτήσεις (Ταχ. Σκ. Έν. 1) πρέπει να συνοδεύονται με:
(α) Μία φωτογραφία μεγέθους 3 Χ 4 εκατοστών.
(β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
(γ) Ποσό ύψους €17,09 για την έκδοση άδειας μαθητευόμενου χειριστή.
(δ) Στην περίπτωση αλλοδαπού, η άδεια παραμονής του στην Κύπρο. 

Άδεια Χειριστή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1),
Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να αποταθεί για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, εκτός εάν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και ήδη κατέχει άδεια μαθητευόμενου χειριστή.
Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους εκδίδεται μετά από επιτυχία σε πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις.
Για συμμετοχή στις εξετάσεις για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, όλες οι αιτήσεις (Ταχ. Σκ. Έν. 2) πρέπει να συνοδεύονται με:
(α) Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας (Ταχ. Σκ. 'Εν. 3).
(β) Ποσό ύψους €76,88 (€8,54 για την εξέταση της αίτησης και €68,34 για τη συμμετοχή στις εξετάσεις).
 
Εξετάσεις και εξεταστέα Ύλη
Η πρακτική εξεταστέα ύλη αναγράφεται στον Κανονισμό 19 και έχει ως ακολούθως:

 • Προετοιμασία εκκίνησης της μηχανής, εκκίνηση και σβήσιμο της μηχανής
 • Απόπλους και κατάπλους σκάφους
 • Ελιγμός, αυξομειώσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση σκάφους, αλλαγή και αναστροφή πορείας, περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα
 • Αγκυροβόληση, προσόρμιση, ανέλκυση, καθέλκυση
 • Ακινητοποίηση σκάφους
 • Κωπηλασία και
 • Κολύμβηση
Στα πλαίσια της πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά και τα ακόλουθα:
 • Λειτουργία της μηχανής: ελαττώματα ανάφλεξης, τροφοδότηση καυσίμων, λίπανση, ψύξη, αναγνώριση μικροβλαβών της μηχανής
 • Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης που παρουσιάζονται κατά το χειρισμό και αποθήκευση καυσίμων, σωληνώσεις καυσίμων και ειδικά στις εύκαμπτες συνδέσεις, αερισμός του διαμερίσματος μηχανής, σωλήνες εξάτμισης, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συνδέσεις
 • Καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπος χρήσης των πυροσβεστικών μέσων
 • Κίνδυνος εισδοχής νερού που παρουσιάζονται από τις εισαγωγές ή και εξαγωγές θαλάσσιου νερού, σωληνώσεις και
 • Στοιχειώδης χρήση σχοινιών και ναυτικών κόμπων
Η θεωρητική γραπτή εξέταση γίνεται με βάση την εξεταστέα ύλη, αναγράφεται στον Κανονισμό 20 και έχει ως ακολούθως:
 • Φανοί και σημαντήρες
 • Φώτα και σήματα σκαφών
 • Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα
 • Ηχητικά σήματα
 • Σήματα κινδύνου
 • Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές λουομένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων
 • Στοιχεία μετεωρολογίας: κλίμακα μποφόρ, δύναμη ανέμου, κατάσταση θάλασσας, ορατότητα
 • Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα
 • Στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών

Διεξαγωγή Εξετάσεων
Με βάση τον Κανονισμό 14, οι εξετάσεις διεξάγονται από Ναυτικούς Ομίλους ή Ομίλους Θαλάσσιων Αθλημάτων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, αφού πρώτα αξιολογηθούν, από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.
Με βάση τον Κανονισμούς 14 και 15, οι οργανισμοί που εξουσιοδοτούνται με βάση τον κανονισμό 14, προτείνουν για το διορισμό των εξεταστών τακτικά μέλη τους, οι οποίοι στη συνέχεια εξουσιοδοτούνται αφού αξιολογηθούν από την/τον Υφυπουργό Ναυτιλίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.
(1) Η αίτηση κάθε υποψηφίου αποστέλλεται στην Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η εξέταση των υποψηφίων θα ανατίθεται σε ένα από τους εξουσιοδοτημένους από την/τον Υφυπουργό Ναυτιλίας οργανισμούς (Ναυτικούς Όμιλους Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας, Κερύνειας, Πάφου, Παγκύπριο Όμιλο Ναυσιπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου, Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας, Όμιλος Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων "Ναυτίλος" και Ιστοπλοϊκός Όμιλος Λευκωσίας).
(2) Η ημέρα και ώρα της εξέτασης, κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον κάθε οργανισμό. Κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει η άδεια μαθητευόμενου χειριστή που κατέχει να είναι σε ισχύ.
(3) Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει πρακτική εξέταση με ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα και θεωρητική γραπτή εξέταση. Κάθε οργανισμός παρέχει σκάφος για την εξέταση.
(4) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να αποτείνεται στα γραφεία της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Λεμεσό και στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω για να εξασφαλίσουν το εγχειρίδιο με την εξεταστέα ύλη έναντι του ποσού των €20.
(5) Στους επιτυχόντες, ο κάθε οργανισμός θα εκδίδει πιστοποιητικό επιτυχίας (Ταχ. Σκ. Εν. 4) το οποίο έχει ισχύ μόνο τρεις (3) μήνες. Το πιστοποιητικό επιτυχίας θα πρέπει να αποσταλεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας αφού πρώτα συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ. Σκ. Εν. 5Α) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτυχίας.
 

Απαλλαγή από την υποχρέωση για συμμετοχή στις εξετάσεις - Κανονισμός 21 των ΚΔΠ 121/99
Εκτός αν η αρμόδια Αρχή, για εύλογη αιτία, αποφασίσει διαφορετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή και από την υποχρέωση απόκτησης άδειας μαθητευόμενου χειριστή, τα πρόσωπα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες ή που κατέχουν τα πιο κάτω διπλώματα ή πιστοποιητικά:
(α) Μόνιμοι αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, μάχιμοι, μηχανικοί.
(β) Ανθυπασπιστές μάχιμων ειδικοτήτων.
(γ) Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ειδικότητας αρμενιστή.
(δ) Υπαξιωματικοί της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών.
(ε) Διπλωματούχοι πλοίαρχοι (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης).
(στ) Αδειούχοι Κυβερνήτες.
(ζ) Αδειούχοι ναύκληροι.
(η) Διπλωματούχοι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών.
(θ) Απόφοιτοι Σχολών Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
(ι) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή αστυνομικής ακάτου.
(ια) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή ακάτου δημόσιου λιμανιού ή δημόσιας μαρίνας.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή (Ταχ. Σκ. Έν. 2), μαζί με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδεικτικών προσόντων, φωτοαντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας, δύο φωτογραφίες και πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας (Ταχ. Σκ. 'Εν. 3).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στη Λεμεσό. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς. Τραπεζικές επιταγές να είναι πληρωτέες στον "Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας".
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα και αιτήσεις από:
Γραφεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας
Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Κύπρος
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 56193, 3305 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 25848100
Τηλεομοιοτιπικό:
+357 25848200
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
maritimeadmin@dms.gov.cy

Οι πληρωμές για την έκδοση άδειας χειριστή/μαθητευόμενου χειριστή και του τέλους εξέτασης μπορεί να πραγματοποιούνται και μέσω της σελίδας της jccsmart.com.

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί επίσης να προμηθεύεται αιτήσεις από:
 • Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
 • Τα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων Αμμοχώστου (Κεντρικά στη Λάρνακα και Παράρτημα Παραλιμνίου), Λάρνακας και Πάφου.
 • Τις Μαρίνες Λεμεσού, Λάρνακας και ξενοδοχείου "Άγιος Ραφαήλ" στη Λεμεσό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ AΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Επιθεωρήσεις
Με βάση τον Κανονισμό 8(2) των Περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών ΚΔΠ 121 του 1999, οι επιθεωρήσεις ταχύπλοων σκαφών περιλαμβάνουν:
 • Αρχική επιθεώρηση, που γίνεται σε όλα τα ταχύπλοα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μικρών Σκαφών σύμφωνα με τους Περί Εκτάκτων εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς και δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
 • Περιοδική επιθεώρηση κάθε έτος σε ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β για σκοπούς ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
 • Περιοδική επιθεώρηση κάθε πέντε έτη σε ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α για σκοπούς ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
 • Έκτακτη επιθεώρηση, εάν το σκάφος υποστεί ζημιά ή μετατροπές στην κατασκευή του ή οποτεδήποτε η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο.
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι περιοδικές επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους [Κανονισμός 8(3)]. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώνεται κατά πόσο ένα ταχύπλοο σκάφος συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας
 
Οδηγίες για την επιθεώρηση ταχύπλοου σκάφους και εξοπλισμός ασφαλείας
Εξοπλισμός Ασφάλειας

Άδεια Κυκλοφορίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(3), η άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Β ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους από την έκδοση της. Για τα σκάφη κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(2), η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου που ακολουθεί τη λήξη της πενταετίας από την έκδοση της.

Εφαρμόζονται τα ίδια τέλη για έκδοση/ανανέωση άδειας κυκλοφορίας
Με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 9(4), σε περίπτωση περιοδικής ή έκτακτης επιθεώρησης, αν το σκάφος κριθεί ότι δεν πληρεί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 4,5,6 και 7, η άδεια κυκλοφορίας ανακαλείται και τότε μόνο επανεκδίδεται, αν γίνει επιθεώρηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα και καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται για την έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας. Αν σε ταχύπλοο σκάφος, λόγω υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη του, δε διενεργηθεί περιοδική επιθεώρηση στον καθορισμένο χρόνο ή έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση ζημιάς ή μετατροπών στην κατασκευή του, τότε η άδεια κυκλοφορίας του παύει να ισχύει και η νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, αφού ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας. [Κανονισμός 9(5)].
 
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
1. H αίτηση για επιθεώρηση γίνεται με την υποβολή του σχετικού έντυπου (Ταχ. Σκ. Εν. 6) στα γραφεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στη Λεμεσό, όπως επίσης και ηλεκτρονικά στη διεύνθυνση maritimeadmin@dms.gov.cy. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς. Τραπεζικές επιταγές να είναι πληρωτέες στον "Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας". Πληρωμές μπορούν να γίνουν και μέσω της ιστοσελίδας jccsmart.com, στην επιλογή "Πληρωμή έναντι λογαριασμού" στην ενότητα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της σελίδας jccsmart.com.
2. Για ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β, πρέπει επίσης να προσκομίζεται βεβαίωση από την τοπική Αρχή ότι έχει εξασφαλιστεί Άδεια Χρήσης Παραλίας ή Άδεια Παροχής Διευκολύνσεων σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο δυνάμει του Κανονισμού 9-(1) των Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών 121 του 1999.
 

Νομοθεσία ταχύπλοων σκαφών (Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι και Κανονισμοί)
 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 56(Ι) του 1992, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, παράρτημα Ι(I) με αριθμό 2724 στις 10.07.1992.
 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 60(Ι) του 1999, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999 (βλέπε επίσης διόρθωση στην σελ. 233 της Ε.Ε. Αρ. 3336, Παράρτημα Ι(Ι), στις 02.07.1999.
 • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί ΚΔΠ 121 του 1999, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999.
 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 73(Ι) του 2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3496 στις 04.05.2001.
Άδεια ασυρμάτου μικρών σκαφών
Για την έκδοση άδειας ασυρμάτου μικρού σκάφους υποβάλλονται τα ακόλουθα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας:
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους
 • Το τέλος έκδοσης πρώτης άδειας και επανέκδοσης που είναι €34,17 ή
 • Το τέλος ανανέωσης άδειας που είναι €17,09
Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε μετρητά ή με επιταγή, η οποία πρέπει να εκδοθεί στον Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Λεμεσός.
Επίσης:
 • Η άδεια ασυρμάτου είναι ετήσια και ανανεώνεται κατά ή πριν την ημερομηνία λήξης της.
 • Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους εκδίδεται νέα άδεια αφού πληρωθεί το τέλος των €17,09.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προτρέπει όλους τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών να συμβουλεύονται τη σελίδα για την ασφαλή Διακίνηση Ταχύπλοων Σκαφών για θέματα που αφορούν τη ασφαλή διακίνηση στη θάλασσα καθώς επίσης και την σελίδα με τις οδηγίες για τον Εξοπλισμό Ασφαλείας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για ταχύπλοα σκάφη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • Kατάλογος κωδικών Κυπρίων κατασκευαστών
 • Γλωσσική απαίτηση για το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη
 • Έντυπο ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση των ταχυπλόων σκαφών
 • Σημαντική ανακοίνωση για τον περί Ταχυπλόων Σκαφών Τροποποιητικός Nόμος 104(Ι)/2020
 • Συστάσεις που αφορούν την αποφυγή ατυχημάτων
 • Εγκύκλιος Επιστολή - Επιθεωρήσεις ταχυπλόων σκαφών κατηγορίας Β' (Ημ. 11/5/2018)
 • Χρήση σημαίας δυτών
 • Πινακίδα κατασκευαστή για φουσκωτά σκάφη (EN ISO 6185)
 • Πινακίδα Κατασκευαστή (ΕΝ ISO 14945)
 • Ενημέρωση Νηολογίου Μικρών Σκαφών
 • Σκάφη Αναψυχής και Μηχανές Θαλάσσης για Σκάφη Αναψυχής - Νομοθεσία, Οδηγίες, Πρόνοιες και Απαιτήσεις
 • Κατασκευή Σκάφους Αναψυχής για Ιδία Χρήση
 • Κατάλογος Κωδικών Κύπριων κατασκευαστών


  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 • Λιμενική Και Ναυτική Αστυνομία
 • Οδηγίες Νέας Προσέγγισης
 • Οδηγίες Για Τα Σκάφη Αναψυχής
 • Κοινοποιημένοι Οργανισμοί
 • Κυπριακή Ιστιοπλοική Ομοσπονδία
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Ενάλιου Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) – Προειδοποιήσεις για ελαττωματικά προϊόντα σχετικά με την Οδηγία για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων