Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Στις 4.2.2022 δημοσιεύθηκε «ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», Ν. 6(I)/2022.

Ο Ν. 6(Ι)/2022 προβλέπει μεταξύ άλλων παροχή προστασίας σε πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος ή με μη συμμόρφωση προσώπου προς νόμιμη υποχρέωσή του, παραβάσεις που θέτουν ή πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, παραβάσεις που προκαλούν ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

Πρόσωπα που δικαιούνται προστασία είναι τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού δικαίου, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τα ως άνω πρόσωπα και ενδεχομένως να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα ως άνω πρόσωπα ή για τα οποία εργάζονται ή συνδέονται με εργασιακή σχέση τα ως άνω πρόσωπα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά για θέμα αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το «Έντυπο υποβολής αναφοράς».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και χειρισμού αναφοράς, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εγκύκλιο Αρ. 8/2024 και στο Έντυπο πληροφοριών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.