Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Πληρωμές λογαριασμών μέσω JCCsmart.com (προϋποθέτει ύπαρξη λογαριασμού στο jccsmart.com)
Η JCCsmart είναι η διαδικτυακή πύλη της JCC Payments Systems LTD. Προς το παρόν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δέχεται πληρωμές μέσω της JCCsmart.com για:

 • Έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, θεώρηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από χώρες που αναγνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, έκδοση κυπριακών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και κυπριακών πιστοποιητικών εκπαίδευσης.
 • Ανανέωση Άδειας Ασυρμάτου (όταν η άδεια δεν έχει λήξει)
 • Επανέκδοση Άδειας Ασυρμάτου (όταν η άδεια έχει λήξει)
 • Έκδοση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού CLC
 • Τέλη επιβεβαίωσης αποκατάστασης ελλείψεων μετά από επιθεώρηση ΕΚΛ
 • Άλλες πληρωμές

  Πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων
  Οδηγίες πληρωμής
  Το έμβασμα πρέπει να είναι πληρωτέο στο:
  Τράπεζα Κύπρου για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
  Αρ Λογαριασμού: 0339-01-016858-00
  IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
  SWIFT address (BIC Code) of Bank of Cyprus Public Company Ltd: BCYPCY2N
  Σημείωση: Παρακαλούμε όπως δίνεται περιγραφή της πληρωμής.