Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές (ο ‘Κανονισμός’), προβλέπει ένα ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κανονισμός θεσπίζει το δικαίωμα των επιβατών σε βοήθεια σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης αναχώρησης, καθώς επίσης θεσπίζει τα δικαιώματα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ως προς την αποζημίωση στις περιπτώσεις καθυστέρησης άφιξης.

Επιπλέον, ο Κανονισμός στοχεύει να παράσχει στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα τις ίδιες ευκαιρίες για θαλάσσια και εσωτερικά πλωτά ταξίδια με εκείνες που απολαμβάνουν οι επιβάτες σε άλλους τομείς μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι η Αρμόδια Αρχή και ο Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού στην Κύπρο, το οποίο έχει οριστεί ως το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο διαχείρισης των παραπόνων των επιβατών σύμφωνα με το Άρθρο 25(3) του Κανονισμού.

Σχετική Νομοθεσία
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway. (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Ο ρόλος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ως Δευτεροβάθμιο Όργανο
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ως ο Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010) ενεργεί ως Δευτεροβάθμιο Όργανο για παράπονα που δεν έχουν επιλυθεί από τον μεταφορέα ή τον φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού.

Συνεπώς, σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας αποδέχεται μόνο εκείνα τα παράπονα τα οποία έχουν υποβληθεί πρώτα στον μεταφορέα ή φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού και εξετάζει την εικαζόμενη παράβαση, επιβάλλοντας κατάλληλες κυρώσεις όπου χρειάζεται. Διευκρινίζεται ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δεν συμμετέχει στη διευθέτηση διαφορών, αλλά περιορίζει τις δραστηριότητές του στη γενική επιβολή του Κανονισμού.

Υποβολή Παραπόνων Επιβατών
Έντυπο Παραπόνων Επιβατών
Το συμπληρωμένο έντυπο παραπόνου μπορεί να σταλεί:
α) ταχυδρομικώς στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007, Λεμεσός, Κύπρος ή
β) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: passengerrights@dms.gov.cy.

Εκθέσεις Κυπριακού Εθνικού Φορέα Επιβολής του Κανονισμού (διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα)
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022

Ερωτηματολόγιο παρακολούθησης συμμόρφωσης (διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Διαθέσιμο σε μορφή .pdf ή .docx .

Σχετικές Εγκύκλιοι ΥΦΥΝ (διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα)
- Εγκύκλιος 13/2015 σχετικά με τον μηχανισμό επιβολής διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση παράβασης συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010.
- Εγκύκλιος 4/2015 σχετικά με την δημιουργία νέας πύλης για τα δικαιώματα των επιβατών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Europe Portal.
- Εγκύκλιος 16/2014 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010 και την εφαρμογή του στην Κύπρο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ship passenger rights (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα)
'Your Europe' Δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές
National Enforcement Bodies (NEB) under Regulation (EU) 1177/2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, το οποίο παρέχει υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης παραπόνων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010
Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών το οποίο έχει εγκριθεί και εγγραφεί ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα
με τον Νόμο 85(Ι)/2017 μεταφέροντας την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης παραπόνων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010.

Διευκρινίζεται ότι, η Αρμόδια Αρχή για την διεκπεραίωση παραπόνων επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 25(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010 είναι ο Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού, ήτοι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ευρωπαϊκών Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που ασχολούνται με υπηρεσίες μεταφορών, οι οποίοι αναφέρονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu).


Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στο ακόλουθο τηλέφωνο: +357 25848100 ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: passengerrights@dms.gov.cy.