Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας

  • Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2017 (Ν. 144(Ι)/2017)

  • Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 34(Ι)/2021)

  • Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 132/2021)

  • Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 133/2021)

  • Η περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Καθορισμός Διαδικασίας και Τελών Έκδοσης Βεβαίωσης Συμμόρφωσης και Βεβαίωσης Συμβατότητας) Απόφαση του 2023 (Κ.Δ.Π. 399/2023)

  • Η περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Καθορισμός Πρότυπου Εντύπου Αίτησης για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας) Γνωστοποίηση του 2023 (Κ.Δ.Π. 400/2023)

  • Γνωστοποίηση Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω που ανακοινώνει ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και τίθεται σε ισχύ (Κ.Δ.Π. 427/2023)