Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας


Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) έχει αναλάβει την υλοποίηση του Σχεδίου Επιδότησης για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού.

Πριν την υποβολή της Αίτησης Επιδότησης για συμμετοχή στο «Σχέδιο επιδότησης για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού » συστήνεται όπως μελετηθεί προσεκτικά ο Οδηγός του Σχεδίου, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε διευκρινίσεις/ανακοινώσεις αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Α. Ο Αιτητής πρέπει να είναι:
(α) Κύπριος πολίτης που φοιτά σε οποιαδήποτε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή άλλη σχολή της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης τρίτης χώρας για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου ή τρίτου μηχανικού ή ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εργάζεται σε Κυπριακής σημαίας πλοίο ως αξιωματικός (Εγκύκλιος 19/2022).

Νοείται ότι, οι σχολές στις οποίες φοιτούν οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου ή τρίτου μηχανικού ή ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού

ή
(β) πολίτης άλλου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπουδάζει στις πιο κάτω αναγνωρισμένες από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στον κλάδο ανθυποπλοιάρχου ή τρίτου μηχανικού ή ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού:
  (i) Ναυτική Ακαδημία Κύπρου
  (ii) Cyprus Marine Technology Academy of Frederick University
  (iii) Mediterranean Maritime Academy.

  Β. Το είδος της εκπαίδευσης του αιτητή πρέπει να συνάδει με τον κλάδο σπουδών.

  Γ. Ο Αιτητής δεν πρέπει να λαμβάνει ή να έχει λάβει άλλη επιδότηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα του κράτους της σημαίας του πλοίου ή άλλου κράτους, για τη συγκεκριμένη πρακτική εκπαίδευση.

  Δ. Το πλοίο στο οποίο έχει ναυτολογηθεί ο δόκιμος πρέπει να:
  (i) έχει ολική χωρητικότητα τουλάχιστον 1500 τόνους και άνω,
  (ii) έχει ισχύ πρόωσης τουλάχιστον 750 kW,
  (iii) εκτελεί διεθνείς πλόες, και
  (iv) φέρει την κυπριακή σημαία ή/και η διαχείρισή του να γίνεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


  Η επιδότηση καταβάλλεται μέχρι έξι (6) μήνες για κάθε δόκιμο ανά έτος. H συνολική περίοδος επιδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες εντός της χρονικής περιόδου διάρκειας του Σχεδίου (2024 – 2027). Αίτηση Επιδότησης δύναται να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31/10/2027.

  Ανεξαρτήτως των πιο πάνω προνοιών σε σχέση με την επιδότηση των δοκίμων, η συνολική περίοδος επιδότησης για τους σπουδαστές της σχολής CYMARTA (Frederick) δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες εντός της χρονικής περιόδου διάρκειας του Σχεδίου (2024 – 2027). Αίτηση Επιδότησης δύναται να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31/10/2027.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας (για Κύπριους υπηκόους) ή αντίγραφο διαβατηρίου (για πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Βεβαίωση από τη Σχολή / Ναυτική Ακαδημία στην οποία φοιτά ή έχει φοιτήσει ο Αιτητής (Βεβαίωση Φοίτησης - EN05F37 ).
  • Βεβαίωση Εργοδότη υπογραμμένη από τον καπετάνιο η οποία να φέρει σφραγίδα του πλοίου στο οποίο ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του ο δόκιμος (Βεβαίωση Εργοδότη- EN05F34/03). Εναλλακτικά, Βεβαίωση Εργοδότη υπογραμμένη από αξιωματούχο του εργοδότη στο πλοίο του οποίου ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του ο δόκιμος η οποία να φέρει σφραγίδα του εργοδότη
  Έντυπο FIMAS με τα τραπεζικά στοιχεία του προσωπικού λογαριασμού του αιτητή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Τομέα Ναυτικών και Ναυτικής Εκπαίδευσης του ΥΦΥΝ, (τηλ. 25-823725/726, Διεύθυνση Ηλ. Ταχ.: seaservice@dms.gov.cy).