Λογότυπο Υφυπουργείου Ναυτιλίας
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών.

Νομοθετικό πλαίσιο
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι αναρτημένο στην ενότητα "Νομοθεσία".

Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ
Η Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο για τον ΘΧΣ και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο. Θέτει το όραμα, τις προτεραιότητες, τους στόχους (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς) και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ διαμορφώθηκε από την Επιτροπή ΘΧΣ μετά από δημόσια διαβούλευση και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο
Το Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Στόχος του Σχεδίου είναι να συμβάλει στη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα, εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές, καθώς επίσης να προωθήσει τη συνύπαρξη σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

Μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς επίσης στην προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στη Δήλωση Πολιτικής ΘΧΣ.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2023. Αποτελείται από κείμενο, χάρτες ανά χωρική ενότητα και θεματικούς χάρτες ανά αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Δείτε το κείμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.
Δείτε τους χάρτες του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.
Δείτε τους θεματικούς χάρτες ανά αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Η προεργασία για την κατάρτιση του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου έγινε στα πλαίσια του έργου στρατηγικού χαρακτήρα «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Κύπρου και της Ελλάδας.

Βεβαίωση Συμμόρφωσης / Συμβατότητας
Η άσκηση/ αδειοδότηση οποιασδήποτε χρήσης ή δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, προϋποθέτει την προηγούμενη εξασφάλιση από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχετικής Βεβαίωσης Συμμόρφωσης ή Βεβαίωση Συμβατότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης / Συμβατότητας. Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις διευθύνσεις kaliouris@dms.gov.cy και nioannou@dms.gov.cy.

Τέλη σχετικά με εξέταση αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης/Συμβατότητας (Παράρτημα ΙΙ, Κ.Δ.Π. 399/2023).


Άδεια Λειτουργίας Χρήσης ή Δραστηριότητας
Όταν η άσκηση κάποιας χρήσης ή δραστηριότητας δεν ρυθμίζεται με αδειοδότηση από την εν ισχύ νομοθεσία της Δημοκρατίας, η σχετική αδειοδότηση της εν λόγω χρήσης ή δραστηριότητας θα χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης που ετοιμάζεται από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υφυπουργού Ναυτιλίας.

Αίτηση για Άδεια Λειτουργίας Χρήσης ή Δραστηριότητας. Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις διευθύνσεις kaliouris@dms.gov.cy και nioannou@dms.gov.cy.

Τέλη σχετικά με Άδεια Λειτουργίας (Παράρτημα Κ.Δ.Π. 132/2021).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Τομέας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και Χωροταξίας
κ. Κυριάκος Αλιούρης, +357 25848246
κ. Νικόλας Ιωάννου, +357 25804908


Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Πληροφοριακό υλικό